MZŠ Návsí - VHŠ
VHŠ Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Pondělí, 25 říjen 2010

VHŠ KE STAŽENÍ zde.

 

 

 

 

Vlastní hodnocení školy

 

2007/2008

2008/2009

2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název: Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace

 

 

 

 

Adresa: Návsí 345, 739 92

Právní forma: škola s právní subjektivitou

Zřizovatel: OÚ Návsí

Ředitel: Mgr. Vladimír Šnajdr

Zástupce ředitele: RNDr. Vladimíra Demková

IČ: 68334257

DIČ: CZ-68334257

 

 

 

 

Projednáno v pedagogické radě dne : 14.  10. 2010

Projednáno ve školské radě : 14. 10. 2010

 

Zpráva předána zřizovateli dne: 25. 10. 2010

 

 

 

 

 

Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010.

 

Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb.,  kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na:

a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti

b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech

c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření

d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení

Zpracování vlastního hodnocení

 

Příprava hodnocení

 

Na pedagogické radě zaměstnanců školy v září v roce 2009 byla projednána podstata vlastního hodnocení školy, jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy.

Pro zpracování zprávy byl vytvořen užší pracovní tým koordinátorů, kteří se podíleli na vyhodnocení jednotlivých oblastí.

Na uvedené poradě byl dohodnut harmonogram vlastního hodnocení školy.

 

Sběr a třídění informací

 

Jako zdroje informací byly využity:

a)      pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program

b)      ankety a dotazníky žákům, učitelům,  rodičům

c)      rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností

d)     písemné podklady, zejména inspekční zprávy,  záznamy kontrol, návštěv, vyhodnocení projektů školy

e)      vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky žáků ( výsledky testů Cermat a Kalibro apod.)

f)       vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory

g)      externí zdroje, materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.

h)      informace získané z regionálních či jiných medií

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace o škole

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v malebném údolí Moravskoslezských Beskyd, ve vesničce Návsí, která leží blizoučko Jablunkova. Škola jako výchovně vzdělávací instituce působí od svého založení v  roce 1926 a je postavena v centru obce. Před školou se nachází Obecní úřad a hlavní zóna obce Návsí. Protože podél školy vede hlavní dopravní komunikace k hraničnímu přechodu se Slovenskem,  musí naši žáci dbát zvýšené bezpečnosti při přecházení silnice. Někteří žáci dojíždějí i autobusem z okolních vesnic, Milíkova, Hrádku, Písečné a Mostů u Jablunkova.

Celá naše škola je tvořena třemi budovami, které vytvářejí jednolitý celek. Nejstarší budova je z roku 1926, ale přesto je poměrně zachovalá. V roce 1969 k ní byla připojena první  přístavba a v roce 1996 druhá, nejmodernější.

Ve škole máme 14 kmenových tříd, z toho 7. tříd na 1. stupni a 7. tříd na 2. stupni, a dále 11 odborných pracoven. I tím, co máme za školou, se také můžeme pochlubit. Nachází se tam nový víceúrovňový sportovní areál s basketbalovým a fotbalovým hřištěm a tenisovým kurtem.

Před naší školou se nachází krásná školní zahrada, která zpříjemňuje prostředí kolem školy. O zahradu pečují žáci a slouží také k jejich odpočinku. V příštích letech projde zahrada novou úpravou navrženou zahradním architektem.

Od roku 1998 získala škola právní subjektivitu. Ve škole se učí 293 žáků, z toho 141 na 1. stupni a 152 na 2. stupni. Průměrná naplněnost tříd je 21 žáků. Počet pedagogických pracovníků je 22, 1 ekonomka, 1 personalistka, 5 kuchařek a 7 správních zaměstnanců.

Škola se nachází v blízkosti města Třinec, jednoho z velkých průmyslových měst v ČR, a tím spousta žáků po absolvování základní školy a následně středních odborných škol v Třinci, Frýdku-Místku nebo Karviné, nachází své uplatnění v Třineckých železárnách.

 

 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy

Jednotlivé oblasti jsou vždy posuzovány z pohledu cílů, které si škola stanovila, jak se daří je plnit, kde škola dosahuje úspěchy a také v čem má rezervy.

 

 

1. Oblast: Vize školy

 

1.1. Vize školy a hodnoty

Škola má stanovenou koncepci rozvoje na léta 2007-2012.

Plán práce školy stanovuje prioritní úkoly pro každý školní rok jednak v oblasti výchovy a vzdělávání, tak i v oblasti materiálně technického zabezpečení, v oblasti personální a v oblasti spolupráce.

 

Na škole se od roku 2007/2008  vyučuje podle ŠVP "Škola pro každého" a podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.: 16 847/96-2.

 

1.      Všichni pedagogičtí pracovníci se budou podílet na dalším zlepšování klimatu školy. A to jak v oblasti kulturnosti vyučovacího a výchovného prostředí tak i v oblasti mezilidských vztahů.

Splněno bez problémů.

 

2.      Vedení školy bude pracovat podle aktualizovaného  organizačního řádu. Bude dbát na průběžné seznamování sboru s kompetencemi a rozhodovacími pravomocemi jednotlivých učitelů i ostatních pracovníků.

Splněno bez problémů.

 

3.      Péče o integrované a jinak handikepované žáky bude nadále prioritou v práci všech učitelů. Pro žáky s doporučením PPP a SPC bude zpracován individuální vzdělávací plán.

Splněno bez problémů.

 

4.      Budeme pokračovat ve zvýšení nabídky volitelných předmětů a  mimoškolních aktivit pro žáky. Opět splněno.

 

5.      Formou 3. řádných třídních schůzek (zář-říjen, listopad, duben) a Dnem otevřených dveří budeme podávat vyčerpávající informace rodičům o průběhu vzdělávání  jejich dětí  na naší škole.

Splněno bez problémů.

 

6.   Učitelům bude umožněno další vzdělávání v oblasti DVPP a umožněno vzdělání ke

      specializovaným činnostem

 Splněno podle plánu DVPP a bez problémů. Škola splnila plán proškolení učitelů.

 

6.        V oblasti vzdělávání a výchovy máme stálé prioritní úkoly:

 

1/ kvalita čtení

2/ posílení  výuky cizích jazyků

3/ posílení matematické gramotnosti

4/ posílení počítačové gramotnosti žáků

5/ bránit projevům vandalismu a šikanování

6/ provádět neustále prevenci proti zneužívání návykových látek

7 /příprava a další vzdělávání vyučujících se zaměřením hlavně na ŠVP, nové metody

    a formy práce a cizí jazyky

 

Plán práce školy je dobře a přehledně strukturován a tvoří celistvý dokument. Obsah je jasně, stručně a srozumitelně formulován. Na konci školního roku je vždy provedeno zhodnocení jeho plnění ve Výroční zprávě, zda stanovené úkoly a cíle odpovídají skutečnosti.

 

 

1.2. Cíle a školní vzdělávací program

Dlouhodobým úkolem v horizontu nejméně pěti let je zahájení a realizace Školního vzdělávacího programu se zahájením od školního roku 2007/2008.

Školní vzdělávací program se zavádí do praxe a za jednotlivé vzdělávací oblasti jsou zodpovědní pověření vyučující.

Priority školy jsou formulovány shodně vedením i učiteli školy a vznikly na základě diskuse učitelského sboru.

Škola zůstane všeobecně vzdělávací, bez speciálního zaměření, ale s nabídkou široké palety volitelných předmětů a mimoškolních aktivit.

 

2. Oblast:  Podmínky ke vzdělávání

 

2. 1. Lidské zdroje

             Personální podmínky na škole jsou dobré. Aprobovanost učitelů je vysoká. Z celkem 20 učitelů splňují kvalifikační předpoklady všichni. Ředitel školy si doplňuje kvalifikační předpoklady pro práci ředitele školy dálkovým studiem na PF UK v Praze, obor speciální pedagogika (pro absolventy VŠ). Na škole chybí pouze aprobace na výtvarnou výchovu a zeměpis.

Vedení školy

1 ředitel

1 zástupce ředitele

1 výchovný poradce

 

 

Vychovatelky ŠD

Asistent pedagoga

Psycholog

Metodik prevence sociálně pat.jevů

Koordinátor ŠVP(1.st, 2.st.a ŠD)

Koordinátor ICT a metodik ICT

Metodik EVVO

2007/2008

2

1

-

1

3

2

1

2008/2009

3

2

1

1

3

2

1

2009/2010

3

2

1

1

3

2

1

 

Sbor je smíšený s převahou žen, věkově je pestrý od mladých kolegů po zkušené kantory. Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a autistickou péči o žáky, a to především na 1. stupni.

Personál školy je stabilizován. Škola shromažďuje seznam uchazečů o místo na zdejší ZŠ.

Ve škole pracují výchovný poradce, dva koordinátoři ŠVP (pro 1. a 2. st.), dva ICT metodici,  jeden metodik prevence sociálně patologických jevů a jeden metodik environmentální výchovy ( EVVO).

Škola má zpracovány plány práce: výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů, metodika environmentální výchovy,  školní družiny,  ICT koordinátorů, metodického sdružení a předmětových komisí vzdělávacích oblastí.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků v součinnosti s novými poznatky, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel školy je vstřícný a podporuje DVVP, pokud mu to umožňují finanční prostředky. Každoročně je vypracován plán DVPP. Téměř každý pedagog projde během školního roku některým kurzem z nabídky KVIC, buď v rámci své aprobace nebo v rámci rozšíření si obzoru v nových metodách a formách práce. Studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů absolvují 3 učitelé a to pro výkon výchovného poradce a pro specializovaných činností.

Pedagogický sbor je tvůrčí, kreativní, snaží se zavádět do výuky nové motivační prvky a používat nové modernější metody výuky. Vztahy mezi učiteli jsou kolegiální, přátelské a nejsou mezi nimi zásadní rozpory. Komunikaci a spolupráci považují za samozřejmý jev.

Je zpracován vnitřní řád školy, platový řád s pravidly pro odměňování a kolektivní smlouva.

Každý pracovník školy má svou osobní složku  se záznamy o zvyšování své kvalifikace a odbornosti.

 Své sebehodnocení (co mohou učitele žákům nabídnout nad rámec přímé výchovně vzdělávací práce a jejich aktivity mimo vyučování) provádí učitelé 2 krát ročně. Toto hodnocení slouží jako podklad pro lepší ohodnocení pedagogické práce.

 

 

2.2. Materiální zdroje

Materiální podmínky školy jsou na velmi dobré úrovni. Prostorově škola vyhovuje po všech stránkách.

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Menší nevýhodou jsou úzké chodby v nové přístavbě. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci a učitelé.

 Prostory pro výuku jsou dostatečné. Učebny  jsou velké a funkčně vyzdobeny. Máme nově hudebnu, kde  se umístily natrvalo hudební nástroje a pomůcky. Žákovskou knihovnu jsme přestěhovali a zařídili v části MMU č.1.

Za příznivého počasí je nejvíce využíván víceúrovňový sportovní areál za školou.Ten slouží nejen pro potřeby školy, školní družinu, ale také SK Návsí a veřejnost.

 

Celkem máme:           

Ukazatelé

Školní rok

Počet tříd

Počet žáků

Počet oddělení školní družiny

Počet pedagogických pracovníků

2007/2008

14

261

2

23

2008/2009

13

266

3

24

2009/2010

14

275

3

24

 

 • kmenové třídy: 7+7
 • odborné učebny:       
  • dílny
  • učebna informatiky
  • multimediální učebna č.1
  • multimediální učebna č.2
  • učebna cizích jazyků
  • učebna fyzika
  • učebna chemie a přírodopisu
  • cvičná kuchyňka
  • učebna pro dyslektiky a dysgrafiky
  • keramická dílna
  • hudebna
  • školní pozemek
 • 1 tělocvična
 • 1 víceúčelové hřiště

 

Šatny: jsou prostorné, zrekonstruovány

Chodby: jsou vkusně upraveny, nevýhodou je, že v nové části budovy jsou příliš úzké

 

Školní jídelna: je prostorná, světlá, s novými stoly a židlemi. V chodbě před jídelnou jsou umývadla s teplou vodou.

 

Školní družina: má 3 oddělení ve třech místnostech, které jsou vybaveny novým nábytkem

 

Sborovna: velikostně vyhovuje, byla realizována vyměněna nábytku (skříňky) a zabudována vestavěná šatní skříň.

 

Kabinety :

-          na 2. stupni dostačující,

-          na 1. stupni se využívá sborovna a třídy

Ve třídách na 1. stupni, v odborné učebně F, v učebně informatiky a v obou  multimediálních učebnách,  jsou umístěny počítače s dataprojektory a promítací plátna. Videa jsou ve školní družině, v učebně F a Ch. CD přehrávače jsou v kabinetech učitelů a ve třídách na 1. stupni.

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Žáci používají jednotné učebnice.

Literatura, učebnice a učební pomůcky jsou průběžně každoročně doplňovány o nové. Samozřejmě i zde je velký prostor pro stále dovybavování pomůckami modernějšími. Je to otázka zejména finanční.

Nábytek ve starší budově byl obnoven a modernizován. Nábytek v nové budově je zachovalý, ale i zde při stálém používání dochází k jeho opotřebení.

Materiální vybavení se výrazně zlepšuje. Byly vyměněny židle a lavice na 1. i 2. stupni, na 1. stupni byly zakoupeny nové keramické tabule, zrekonstruovány podlahy, světla a odpady. Na řadu přišla i rekonstrukce sociálních zařízení na 1. stupni. Také hygienická zařízení u tělocvičny (šatny  a sprchy) byla zcela zrenovována. Máme velice dobře zařízenou počítačovou učebnu a multimediální učebny.

Přesto nám chybí multimediální technika do odborné učebny chemie, jazykové učebny a do tříd 2. stupně.

 

2.3. Finanční zdroje

Škola má normativně přiděleny finanční prostředky, s kterými hospodaří. Systém financování je velmi přísný a přesně pokrývá potřeby školy. O větších výdajích a plýtvání vůbec nelze hovořit.

Škola si pravidelně vytváří  svůj plán finančních požadavků na školní rok, jak pro Moravskoslezský kraj, tak pro OÚ v Návsí.

Škola má důslednou a průkaznou evidenci o čerpání finančních prostředků. Škola získává další finanční prostředky i svou vlastní činností (pronájem tělocvičny, školních učeben), s pomocí sponzorů a usiluje o granty na školní projekty.

 

 

2.4. Legislativa

Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, zavedení školských rad, nový zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program jako zdroj pro vypracování školního vzdělávacího programu.

           Velkou pozornost věnuje škola ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců podle zákona č. 101/2000 Sb. Vyžaduje od rodičů souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů žáků, vypracovává vlastní směrnici a důsledně kontroluje informace odcházející ze školy. Novinkou je od roku 2007 zpracování tzv. Školní matriky a její odeslání Správnímu úřadu v Jablunkově.

 

 

2.5. Konkurenční prostředí školy

Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních čtyř let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci školy, nás vedlo

-                    Škola se dostává do velmi úzké vazby škola- zřizovatel.

-                    Snižuje se počet dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstá konkurence škol a nutnost prosadit se mezi nimi - získat žáky.

-                    Postupně se mění přístup rodičů ke škole - již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky.

-                    Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy přináší škole užitek.

 

Z hlediska ČŠI, (duben 2007 a září 2010) práce školy byla hodnocena kladně, v souladu se současnými požadavky, s ustanovením školského zákona .Umíme vytvořit bezstresové, pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce. Absolventi školy (žáci odcházející z 5. a 9. ročníku) jsou na středních školách úspěšní. Mnozí pokračuji ve studiu na vysokých školách. Podle informací z jednotlivých středních škol naši žáci nemají problémy s adaptací na  výuku na středních školách a jejich rozsáhlé vědomosti ze základní školy jim umožňují úspěšně zvládnout učivo. Učitelé uplatňují rovný přístup ke vzdělání. Škola zajišťuje bezpečnost žáků, dbá na zdravý fyzický i psychický vývoj, vyhodnocuje rizika a projevy šikany. Škola využívá finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.Vzdělání je realizováno metodami a formami práce, které u žáků rozvíjejí požadované kompetence.Svou činností škola zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti žáků.

 

Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Zavedli jsme Den otevřených dveří, kdy umožňujeme rodičům i žákům z okolních škol, aby se podívali přímo do třídy a zúčastnili se i zajímavé výuky. Rovněž budoucí prvňáčci mají možnost „vyzkoušet" si den školáka ve Škole nanečisto. Řada rodičů se spoluúčastní projektových dnů.  Předávají své zkušenosti a současně žáky vzdělávají a seznamují je se zajímavými poznatky teoretickými i praktickými.

 

Ve škole již řadu let vychází školní časopis Faraon, dbáme na zásobování regionálního tisku a místního zpravodaje Návsíčka pravidelnými příspěvky, zhotovením propagačních materiálů školy a webových stránek. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které odcházejí ze školy - dopisy, maily, výroční zprávy, pozvánky.

Zjistili jsme, že stále větší množství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení škol - sledují webové stránky, navštíví často několik škol, než se rozhodnou pro tu konkrétní.

Změna stále probíhá - nemáme problém s tím, aby pedagogové něco zorganizovali, zajistili.

Návrhy na opatření:

-          Nadále usilovat o finanční prostředky od sponzorů

-          Zlepšit stav učitelské knihovny, její část se přestěhovala do sborovny

-          Vybudovat novou sportovní halu s hygienickým zařízením

-          Zakoupit další multimediální techniku do odborných učeben a tříd, modernizovat PC učebnu (CD přehrávače, dataprojektory, počítače, promítací plátna...)

 

3. Oblast:  Školní vzdělávací program

 

3.1. Charakteristika učících se

Naši školu navštěvují nejen žáci z Návsí, ale také z okolních obcí, zejména z Milíkova ( 4 km) a Hrádku ( 6 km), z Jablunkova, z Mostů u Jablunkova. V posledních letech dochází  ke stále větší migraci žáků, někteří se odstěhují nebo přistěhují, jiní dojíždějí ze vzdálenějších obcí. Ale to jsou ojedinělé případy. Všichni žáci se bez problému zařazují do třídních kolektivů. V 6. ročníku pořádáme již druhým rokem adaptační pobyt v Jasení.

Prospěchově máme výborné i slabší žáky, záleží na každém jednotlivci, jak přistupuje k plnění svých školních povinnosti a také, jaké má rodinné zázemí.

U přijímacího řízení jsou žáci většinou úspěšní a bez větších problémů zvládají přechod na SŠ.

Na škole máme pro žáky také pestrou nabídku kroužků a mimoškolních aktivit.

Vztahy mezi učiteli a žáky jsou založeny většinou na  vzájemném respektu a partnerství. Učitelé se snaží vytvořit ve škole rodinné klima, kde převládá pocit důvěry a bezpečí.

Co u žáků postrádáme je: malá samostatnost některých žáků, nezájem o vzdělávání a slabá komunikace, prezentace vlastního názoru svými slovy. Naopak se zlepšila interakce mezi žáky 1. a 2. stupně, kdy při řadě aktivit 1. stupně žáci 2. stupně aktivně pomáhají a jsou i samostatnými spoluorganizátory školních akcí 1. stupně (např. karneval, školní olympiáda, pomocné dozory ve třídách, výroba některých pomůcek atd.).

 

 

3.2. Školní vzdělávací program

Třetím rokem běží vyučování podle ŠVP. Během této doby jsme sbírali zkušenosti , sledovali jsme klady a zápory a na základě našich zjištění jsme od roku 2010/2011 provedli první inovaci ŠVP.

Celou inovaci  řídil koordinátor pro 2.st . a 1. st. ZŠ. Jednotliví vyučující byli pověřeni rozborem a  doplněním jednotlivých vzdělávacích oblastí.

K rozvoji talentu a schopností každého přispíváme v rámci volitelných předmětů na 2. stupni ZŠ. Žáci si od 7. ročníku vybírají volitelné předměty podle svého zájmu a nadání.

Ve škole máme i zkušenosti s integraci zdravotně postižených žáků. Nyní navštěvuje naši školu 1 autista, který je u nás zařazen na základě doporučení SPC Ostrava a vzdělává se na základě individuálního vzdělávacího plánu. Na škole je dalších 11 integrovaných žáků, kteří jsou v běžných třídách. Jedná se o 4 žáky s TP a 7 žáků s poruchami učení ( tzv. dyslexie a dysgrafie). U všech jsou vypracovány individuální vzdělávací plány. I těmto žákům je v novém ŠVP věnována dostatečná pozornost.Každým rokem se počet těchto žáků mění a upravuje.

 

 

3.3. Organizace vzdělávacího procesu školy

Chod školy se řídí celoročním plánem práce školy a samotný vzdělávací proces je pak určován rozvrhem školy. Snažíme se, aby rozvrh odpovídal, co nejvíce hygienickým požadavkům. V rozvrhu se zohledňuje zejména dojíždění žáků z okolních obcí a možnosti stravování. Přestávky mezi hodinami jsou dostatečné a máme zavedeny i přestávky na oběd. Využívání odborných učeben se řídí také platnými rozvrhy pro návštěvnost tříd a je vždy i operativně vyřešeno.

Počítačová učebna je využívána i mimo vyučování, ale s pedagogickým dozorem.

V rozvrhu hodin nejsou třídnické hodiny. Učitelé se setkávají se žáky po vzájemné domluvě.

Školní řád je zpracován dobře a je akceptován žáky, učiteli i rodiči (s jeho zněním i případnými změnami jsou seznámení žáci, všichni pracovníci školy, rodiče i Školská rada pravidelně a prokazatelně).

 

Schůzky vedení školy, metodických orgánů a školského poradenského pracoviště jsou pravidelné.

Veškeré informace ze strany vedení školy a případné problémy jsou aktuálně řešeny na krátkých provozních poradách se všemi pedagogy (z toho 4 krát někdy i vícekrát ročně pedagogické rady). Informace pro učitele jsou zpracovány do týdenního plánu, který je ve sborovně a na web. stránkách školy. Dále velice dobře funguje školní intranet a web školy.

Rodiče získávají informace prostřednictvím tř. schůzek, žákovských knížek a web. stránek školy, osobně či telefonicky.

Žáci mají možnost se vyjádřit k chodu školy prostřednictvím školní žákovské samosprávy, školního časopisu, pohovorem s p. ředitelem, učiteli. Komunikace mezi žáky i učiteli má dobrou úroveň. Projevy nevhodného chování jsou ihned v začátcích prošetřeny a sjednána náprava.

Komunikace a spolupráce se všemi partnery školy je velice dobrá. Velice vstřícná je spolupráce se sponzory. Ve spolupráci s OÚ, se SRPŠ se pořád dá ve škole něco zlepšovat a zkvalitňovat.

 

Návrhy na opatření:

-  V průběhu dalších tří let nadále shromažďovat nové poznatky a připomínky k ŠVP

-  Získat zapojení více rodičů pro práci školy

 

 

 

4. Oblast: Průběh vzdělávání

 

Pro kontrolní a hospitační činnost má ředitel školy zpracován Plán kontrolní činnosti. Ten stanovuje frekvenci a oblasti kontrol v jednotlivých úsecích s konkrétní zodpovědností za jednotlivé oblasti (dokumentace, hospitace, prohlídky a revize). Hospitační činností je pověřena i zástupkyně ředitele školy.

Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ a výchovně vzdělávací práce ve ŠD jsou v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy a předsedy předmětových týmů. Kontrola naplňování učebních osnov a rámcového programu je účinná.

 

 

 

 

 

 

4.1. Vyučování

            Výuka probíhala podle schváleného Školního vzdělávacího programu a programu Základní škola a ke všem předmětům jsou vypracovány tematické plány, které jsou dodržovány.

Vyučovací hodiny mají jasně vymezeny vzdělávací a výchovné cíle. Vhodnou motivací jsou žáci připraveni na probíranou látku. Pro udržení pozornosti jsou používány nejrůznější formy a metody práce ve výuce. Učitelé střídají činnosti, aby nedocházelo k přetěžování žáků a vyučování bylo zajímavé. V poslední době je hodně využíváno skupinové a problémové vyučování se zajímavými úlohami. Moderním a velice úspěšným prvkem je i projektová výuka. Žáci jsou vedeni k tvořivosti, samostatnosti a vzájemné spolupráci. Problémem, se kterým se potýkáme, je nízká úroveň komunikace a vyjadřování žáků k danému tématu.

K hodnocení žáků používá učitel škálu osvědčených metod. Hodnocení je pravidelné, plánované  a je součástí školního řádu. I v této oblasti jsou mezi učiteli jisté mezery a odlišnosti v názorech, co a jak hodnotit. Je třeba zaujmout společné stanovisko.

Žáci v hodinách pracují se školními pomůckami, s učebnicemi, se svými vlastními výrobky.

Pro zefektivnění a upevnění učiva se osvědčila  práce na PC s výukovými programy a internetem.

Mezi novinky patří i práce ve dvou multimediálních učebnách s interaktivními tabulemi. Na 1. stupni i  2. st. jsou intenzivně využívány. I další odborné učebny F, Ch, Bi, ICT, jazykovka, kuchyňka, dílny jsou plně vytíženy. Pro Hv využíváme  učebnu Hv a ve VV keramickou dílnu .

Od 7. ročníku je pestrá nabídka volitelných předmětů a každý žák si může vybrat dle svého zájmu.

Mimoškolní aktivity jsou na vysoké úrovní. Máme velké množství kroužků, které na škole pracují. Jejich počet přesáhl v posledních letech úctyhodné číslo 20. Vedle pořízené keramické dílny, která je stále plně vytížená se objevily novinky v  podobě akvaristického kroužku, kytarového, dramatického, sborového zpěvu a dalších. Nelze opomenout školní televizi Na Stopě, která připravuje pravidelné zprávy a letní prázdninový Týden zájmů.

 

Každoročně se zúčastňujeme soutěží: vědomostních, jazykových uměleckých, či sportovních, kde se naši žáci umisťují na předních místech. Každý učitel má účast v soutěžích naplánovanou a na tu také zaměřuje přípravu žáků.

 

 

4.2. Učení

Žáci přistupují k učení dle svých schopností, možností, potřeb. Máme žáky vynikající, jejichž prioritou je vzdělání. Jsou svědomití v přípravě a odpovědní. Jsou ale i žáci, které je třeba stále usměrňovat a vést k tomu, aby pochopili, že bez znalostí se v životě neobejdou. U těchto žáků se učitelé snaží zvýšit jejich sebedůvěru i pochvalou za malý úspěch.Většina pracuje samostatně, jsou ochotni jeden druhému učivo vysvětlit a pomoci. Bylo by třeba klást větší důraz i na práci s učebnicemi a vyhledávání v odborné literatuře. Někteří učitelé již zavedli sebehodnocení žáků a budeme nadále usilovat o toto hodnocení ve všech předmětech. U žáků na 2. stupni chybí sebekritika, sebekontrola a odpovědnost. U některých se  objevuje nezájem k získání vědomostí a dovedností, o práci v některých předmětech, domácí přípravu i dění ve škole.

 

 

Návrhy na opatření:

-          vést žáky k účinné komunikaci o daném problému

-          důraz na aplikaci učiva v jiných předmětech

-          důraz na aplikace učiva v praxi

-          diskutovat a sjednotit názory na hodnocení žáků

-          zavést sebehodnocení a portfolia žáků

 

 

5. Oblast: Kultura školy

 

 

5.1. Podpora školy žákům

Dobré jméno školy tvoří určité zažité hodnoty, které mají už dlouholetou tradici, a o jejichž  prosazování se snaží jednotně všichni učitelé.

Škola poskytuje žákům k učení velké a světlé prostory. Chodby jsou vkusně vyzdobeny.

Učitelé se snaží vytvářet klima důvěry, přátelství, porozumění problémům žáků. Sebevědomí a úspěchy žáků podporují pochvalami.Ty se udělují na vysvědčení v pololetí a na konci školního roku. Přestupky, projevy šikany jsou ihned řešeny, a proto počet udílených trestů je celkem nízký. V oblasti protidrogové prevence má škola propracovaný velmi kvalitní program, který se skládá ze spousty odpoledních soutěží a zájmové činnosti. Škola nabízí odlední školní aktivity v podobě zájmových kroužků. O letních prázdninách se učitelé věnují žákům v tzv. Týdnu zájmů, ve kterém pro ně připravují nejrůznější aktivity.

Na škole pracují 3 oddělení školní družiny, která nám  zabezpečuje odpolední zájmové činnosti, odpočinek a relaxaci žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní, sportovní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, náboženství apod.).

 

5.2. Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou dostatečně informováni o dění ve škole a  výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, na webových stránkách školy, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců).

      Zde je možné pouze konstatovat letitou zkušenost, že ti rodiče, kteří mají  po celý školní rok zájem o práci svých dětí a jsou ochotni spolupracovat se školou, tak významně přispívají ke zkvalitnění práce naší školy.

Pro rodiče a veřejnost škola začala každoročně pořádat Den otevřených dveří, Den otevřených dveří plný dílen pořádá škola i pro okolní neúplné školy, na návštěvu je zvána  i mateřská škola Kaštánek z nedalekého okolí.

Na škole pracuje také SRPŠ. Rodiče jsou prostřednictvím schůze SRPŠ informováni o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.

SPRŠ pořádá pro žáky Dětský den, přispívá na poznávací zájezd do Osvětimi a Věličky, na exkurzi do planetária a Hornického muzea v Ostravě, divadlo a plavání a podílí se i na jiných akcích školy.

Veřejnost i rodiče mohou sledovat i webovské stránky školy (www.zsnavsi.cz), které jsou pestré a informují o aktivitách školy. O práci na škole je možno se také dočíst v místním tisku: Návsíčko a týdeníku Horizont a Hutník, které zveřejňují články o našich významných akcích. Na škole si žáci vydávají školní časopis Faraon, kde se vyjadřují také k životu ve škole, ke svým potřebám a problémům. Velmi úspěšně se prosadila na veřejnosti činnost školní televize Na Stopě.

Rodiče se zajímají o výchovně vzdělávací výsledky žáků. Problém je v zapojení rodičů do akcí, které škola pro žáky pořádá.

Na škole pracuje Školská rada. Její členové projevují o dění ve škole velký zájem a svými podněty přispívají k jejímu neustálému vylepšování.

 

 

5.3. Vzájemné vztahy

Vztahy mezi učiteli a žáky jsou dobré. Učitelé se snaží vytvářet klima důvěry, přátelství a porozumění problémům žáků. Je zde vzájemný respekt a úcta. Učitelský sbor je stabilizován, tvoří tým, který komunikuje a spolupracuje, dokáže se dohodnout na společném postupu a řešeních v oblasti svých předmětových aprobací. Někteří učitelé jsou absolventy školy, na které dnes učí. Učitelé jsou hodně zaneprázdnění administrativní prací. Uvítali by omezení narůstající byrokracie, aby se mohli více věnovat jejich práci - učebnímu procesu. Atmosféra ve škole je přátelská a pohodová, bez zbytečného napětí.

Spolupráce se zřizovatelem je velice dobrá, zřizovatel se snaží k realizaci požadavků školy vyjít finančně vstříc. Na mnoha akcích spolupracuje škola s obecní knihovnou, se sportovním klubem SK Návsí, s Ochránci přírody v Návsí a DDM v Jablunkově, Lesní správou, s MŠ Kaštánek Návsí, se Základní školou s polským jazykem vyučovacím Návsí, Státní policií Jablunkov, Sborem dobrovolných hasičů Návsí, Římsko - katolickým úřadem Jablunkov, Slezskou církvi evangelickou, a. v. - Návsí, s Plaveckou školou Bystřice, s Pilou Návsí, s MěÚ Jablunkov. a dalšími organizacemi a okolními školami.

 

 

5.4.Výchovné poradenství

Škola spolupracuje s PPP Třinec a Frýdek Místek, SPC Ostrava a Frýdek - Místek, s odborem soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Jablunkov v případě integrace žáků se zdravotním postižením, žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy.

Na škole působí také metodik prevence, který vytváří podmínky pro realizaci aktivit na potlačování nebezpečných sociálně-patologických jevů (drogy, šikana atd.). V této souvislosti byla ve škole umístěna i schránka důvěry, kterou mohou žáci, kteří si nevědí rady se svými problémy, využívat. Prevence na škole je na vysoké úrovní. Celým rokem prolíná preventivní projekt Soutěžní vlak, který je zaměřený na volnočasové aktivity žáků.

Ve škole pracuje velmi dobře výchovný poradce, který poskytuje žákům poradenství v přípravě na budoucí povolání, učitelům a rodičům poradenství v souvislosti s řešením výchovných a výukových problémů, v oblasti volby dalšího studia, spolupráce s institucemi. V rámci výběru povolání spolupracuje škola také s ÚP v Třinci a středními školami v regionu

Nově na škole pracuje školní psycholog, který napomáhá pedagogům při práci a je k dispozici žákům a jejich rodičům. Školní psycholog společně s výchovným poradcem a metodikem prevence tvoří tzv. školní poradenské pracoviště.

 

 

 

 

 

5.5. Práce třídního učitele

Práce třídních učitelů je nastavena plánem práce TU. TU koordinuje a sleduje průběh vzdělávání ve třídě. Žákům i učitelům poskytuje nezbytné informace. Sleduje vývoj vztahů ve třídě, usměrňuje je. Učí žáky otevřené komunikaci a vzájemné důvěře. Při závažnějších problémech spolupracuje s výchovným poradcem, školním psychologem, s protidrogovým preventistou a vedením školy.

 

 

5.6. SWOT analýza

Pedagogickým týmem byla v období červen 2010 provedena analýza SWOT.

Žáci 5. a 9. ročníků, učitelé a rodiče žáků 5. a 9. ročníků se vyjadřovali:

·         K prostředí školy

·         K vyučovacímu procesu

·         Ke vztahům s vedením školy

·         Ke vzájemné spolupráci, ke spolupráci s rodiči, OÚ a okolními školami. Svým názorem mohli poukázat na silnou a slabou stránku školy a vyjádřit další postřehy, náměty a připomínky.

 Výsledky byly pak zpracovány a probrány na poradě v závěru školního roku 2009/2010, abychom si pro příští školní rok vzali pro práci to, co bylo pozitivní a popřemýšleli o nedostatcích s jejich možnou nápravou.

 

Proto je pro nás SWOT analýza především zdrojem podnětů pro rozbor současného postavení školy.

 

 

Návrh na opatření:

-          Stále získat rodičovskou veřejnost pro práci ve škole

-          Stále sledovat a vyhodnocovat projevy šikany ve škole

 

 

6. Oblast:  Řízení školy

 

 

6.1. Plánování

Měřítkem kvality personální práce je kvalifikovanost pedagogického sboru i ostatních profesí na škole. Kvalifikovanost pedagogického sboru máme 100%. Chybí nám aprobovanost Vv a Z.

 Získání odborně kvalifikovaných učitelů potřebných kvalifikací je nesnadný úkol. Nabídka ostatních aprobací je dostatečná a nejsme dokonce schopni vyhovět uchazečům o zaměstnání. Tuto situaci také ovlivňuje nízký počet žáků na škole oproti minulým létům.

Dalším kritériem kvality je aktivní zájem učitelů o vzdělávací akce. Vzdělávání učitelů v rámci DVVP probíhá dle nabídek školení a finančních možností školy. Na škole máme skupinu učitelů, která se aktivně účastní řady vzdělávacích aktivit a dovede je tvořivě aplikovat ve své práci. Někteří dokáží získané poznatky dále předávat v rámci předmětových komisí nebo na provozních poradách.

Plán rozvoje materiálních a finančních prostředků je konzultován na základě spolupráce vedení školy, školské rady a pedagogického sboru. Škola získává finance i vlastními aktivitami: pronájmem tělocvičny, formou projektů a díky sponzorské činnosti.

Hospodaření s finančními prostředky podléhá neustále kontrole.

 

 

6.2. Organizace školy

Organizační řád školy je plně funkční. Organizační struktura umožňuje efektivnější zavádění změn.

 

6.3. Vedení lidí

Spolupráce všech pedagogů je samozřejmostí. Vzájemně si vyměňují zkušenosti, názory, podporují se. Jsou nositeli změn ve vyučování. Ze strany vedení mají plnou podporu realizovat nové formy a metody výuky, zúčastňovat se školení v rámci DVPP.

Ředitel školy pověřuje dílčími úkoly, jak spolupracovníky ve vedení, tak ostatní učitele.

Ředitel školy pověřuje odpovědností a pravomocemi za určité činnosti své zaměstnance, požaduje jejich samostatnost a provádí i jejich kontrolu. Za tuto činnost dostávají osobní ohodnocení a odměny.

Mzdové prostředky jsou využívány v souladu s platnými předpisy. Pravidla pro přidělování nenárokových složek platu jsou jasně definována a pracovníci školy jsou s nimi seznámeni.

Začínající učitelé a neaprobovaní učitelé jsou do praxe začleňování pomocí uvádějícího učitele.

Hospitační činnost je také součásti kontroly. I zde máme mezery, které se týkají četnosti. Cíle hospitace jsou učitelům předem známy. Vzájemné hospitace učitelů jsou ve škole využívány málo. Důvodem je také komplikovanější rozvrh hodin.

 

 

6.4. Kontrola

Škola má zavedené kontrolní mechanismy pro všechny základní procesy. Kontrola probíhá průběžně a je sledována několika subjekty.

 

Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda dostatečně propagují svoji práci a práci celé školy, reagují na potřeby rodičů a chápou je, zda dovedou navodit u rodičů pocit, že jejich dětem je věnována maximální péče, že učitel má zájem a dost času věnovat se rodičům. 

V kontrolní činnosti vycházelo vedení školy z poznatků ČŠI z posledních inspekčních návštěv a zaměřilo se na sledování plnění učebních plánů, dodržování osnov a vedení předepsané dokumentace pedagogickými pracovníky, dodržování směrnic školy pedagogy (zejména klasifikačního řádu, vnitřního řádu), byl kontrolován podíl na vytváření vhodných psychohygienických podmínek pro práci žáků i kolegů a dalších zaměstnanců školy. V práci třídních učitelů byl sledován jejich podíl na snižování absence žáků, u kterých je předpoklad, že rodiče svojí benevolencí přispívají k absenci žáků. Přísněji bylo postupováno při hodnocení přestupků žáků, sjednocovala se činnost vyučujících v tomto směru. Byl kladen důraz na prevenci a řešení projevů šikanování, návykových látek, jiných negativních jevů.

Kontrolní systém je detailně zpracován, postihuje celou řízenou organizační strukturu a jeho funkčnost zajišťují účelným rozdělením pravomocí oba vedoucí pracovníci. Totéž platí i o kontrolní činnosti pedagogického procesu. Hospitační záznamy jsou účelně strukturovány a umožňují dostatečně kvalitní analýzu pedagogické činnosti. S výsledky hodnocení jsou učitelé vždy seznámeni.

Ředitel školy má podrobný a všestranný plán kontrolní a hospitační činnosti. Ze záznamů o výsledcích kontrol vyplývá, že jejich zaměření i četnost poskytuje vedení školy ucelenou zpětnou vazbu o kvalitě průběhu výchovy a vzdělávání, plnění učebních osnov, dosahovaných výsledcích a postupném naplňování koncepčních záměrů školy. Ředitel se zabývá personálními otázkami a přirozeným odchodem zaměstnanců do starobního důchodu dává příležitost k uplatnění mladým absolventům s příslušnou odbornou kvalifikací. Všem umožňuje odborný růst prostřednictvím plánovaných aktivit dalšího vzdělávání. Hodnocení výsledků práce provádí v souladu s vnitřním platovým předpisem, který je doplněn kritérii pro přiznání osobních příplatků pedagogických pracovníků.

 

 

 

Návrhy na opatření

-          nízký počet žáků na škole, přibližně 270, kapacita školy je 450 (školou těžko ovlivnitelný demografický vývoj)

-     nutnost  pořádat Dny otevřených dveří, zvýšit prestiž školy

-          zabývat se důrazněji hospitační činnosti jako dobrou zpětnou vazbou v práci učitele

 

 

7. Oblast: Zajišťování kvality školy

 

 

7.1. Plánování vlastního hodnocení

Zaměstnanci školy byli seznámeni s povinností provádět vlastní hodnocení školy. Byly stanoveny oblasti hodnocení a kritéria hodnocení.

Všechny oblasti pravidelně sledujeme a hodnotíme. Máme dobře plánovaný rozvoj a zdokonalování školy.

 

 

 

7.2. Provádění vlastního hodnocení

 Ke správnému chodu školy využíváme všech autoevaluačních aktivit. Vedoucí pracovníci stále sledují činnost školy a vyhodnocují. Škola shromažďuje veškerá data od žáků, rodičů i ostatních partnerů. V červnu 2010 byla provedena analýza SWOT pro zhodnocení klimatu školy, příležitosti a rizik.

Pracovní týmy vytvořily druhou hodnotící zprávu za léta 2007/2008 až 2009/2010.

 

Návrh na opatření

-          Projednat Vlastní hodnocení školy za rok 2007/2008-2009/2010 do konce října 2010 na pedagogické radě

-          Připravit učitele na opětovné Vlastní hodnocení třech letech.

 

 

 

8. Oblast: Výsledky vzdělávání

 

 

8.1. Zjišťování výsledků vzdělávání

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

 Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje jen na základě průměru klasifikace za příslušné období, ale s s přihlédnutím ke všem aktivitám žáka a k jeho postoji.

Hodnocení výsledků vzdělávání v rámci vyučovacích hodin je pravidelné. Předmětové komise a metodické sdružení spolupracují na tvorbě vstupních i výstupních testů z matematiky a českého jazyka i dalších předmětů.

 

K ověřování  vědomostí a dovedností žáků slouží:

* písemné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení...

* ústní zkoušení a mluvený projev

* zpracování referátů a prací k danému tématu

* úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly

* modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy...

* výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce...

* projektové a skupinové práce

* projektové dny celoškolní a projektové dny ročníkové, zařazované v průběhu školního roku

* soustavné diagnostické pozorování žáka

* vědomostní a dovednostní testy SCIO, CERMAT pro 9. ročníky (ten v roce 2009 testy neorganizoval, urychleně testy z Kalibra)

* diagnostické testy pro volbu povolání a zjišťování klimatu třídy - školní psycholog

 

 

8.2. Hodnocení výsledků vzdělávání

Škola má k dispozici:

 • zvládnutí učiva jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností

    ( formou přehledu klasifikace za jednotlivé ročníky z programu Vysvědčení)

 • schopnost řešit problémové situace (vědomostní soutěže, projekty)
 • úroveň komunikačních dovedností ( exkurze, výlety, besedy)
 • schopnost vykonávat činnosti smysluplně ( brigády, úprava okolí školy)
 • a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem ( výstupy z projektů)
 • změny v chování, postojích a dovednostech ( koncerty, divadelní představení..)
 • míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje ( výstupy z projektu)

 

Ve škole máme i  integrované žáky s vývojovými poruchami učení a chování a žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním. . Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní na základě doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění Individuálního vzdělávacího plánu.

Sebehodnocení žáků a žákovské portfólium se již používá v řadě předmětů a začíná být jednou ze součástí hodnocení.

 

 

8.3. Další výsledky vzdělávání

Žáci se zapojují do soutěží všeho druhu a na všech úrovních. Často se na druhém stupni objevuje jev, že výborný žák v jedné vědomostní oblasti absolvuje i další vědomostní soutěže.

Máme tradičně hezká umístění (na prvních místech) v matematických soutěžích, recitačních a sportovních.

O kvalitě vzdělávání vypovídá i úspěšnost přijatých uchazečů u přijímacího řízení na SŠ, kde se umisťují na předních místech a také uplatnění absolventů středních a poté vysokých škol v praxi.

Prestiž školy je  posílená tím, že se zapojuje do řady projektů:  školení pro veřejnost (Manlomka), mediální projekty v rámci moravskoslezského kraje, mezinárodní tvořivý projekt s Polskem (Bydlím v Beskydech), mezinárodní vědomostní i sportovní projekt se školami ze Svrčinovce a Zakopčia.Výsledky jsou prezentovány na Dni otevřených dveří, v místním tisku, na internetových stránkách. Na veřejnosti jsou přijímány  velmi pozitivně.

 

 

Návrhy na opatření:

-          Začít pracovat s žáky na sebehodnocení ve všech předmětech

-          Dodržovat kritéria hodnocení všemi pedagogy jednotně

 

9. Oblast: Výsledky  práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

 

 

9.1. Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů

Ve škole vládne pohodová a pracovní atmosféra, učitelé se snaží vytvářet bezpečné klima, založené na důvěře a vzájemné spolupráci. Výchova a vzdělávání dětí je jejich hlavním cílem. Plně se věnují své profesi a dětem obětují i svůj volný čas. Pracovní atmosféra je přátelská, vládne komunikace a dobrá spolupráce, ochota jeden druhému pomoci. Kvalifikovanost je100%. Učitelé se velmi aktivně zúčastňují DVVP, které je plánováno, prohlubují si své předmětové znalosti i znalosti práce s výpočetní a multimediální technikou.Toto vše velmi pozitivně ovlivňuje chod školy.

 

 

 

9.2. Celkové využívání hodnocení materiálních zdrojů

Veškeré prostory školy jsou využívány požadovaným způsobem. Ve výuce je používaná řada moderních pomůcek i pomůcek běžně dostupných. S používáním pomůcek učebnic dochází k lepšímu osvojení si probíraného učiva.Výuka ICT je využívána ve všech předmětech. Žáci mají přístup k ICT v nadprůměrné míře.

 

 

 

9.3. Celkové využívání hodnocení finančních zdrojů

Vždy dochází k maximálnímu zhodnocení finančních prostředků. Výdaje musí být efektivně využívány, finanční prostředky nejsou nazbyt, spíš jsou stále na programu úsporná opatření. Je to dáno normativním přidělením státních financí podle počtu žáků. Zde se zatím projevuje stále nízký počet žáků oproti minulým létům. Účelně jsou využívány i provozní prostředky a prostředky z mimorozpočtových zdrojů.

 

 

9.4. Dopad vlastního hodnocení a zdokonalování školy

 

Můžeme konstatovat, že škola ve všech oblastech plní velmi dobře své poslání vymezené příslušnými právními předpisy. Priority, které si stanovujeme na začátku školního roku jsou na konci roku posouzeny a zhodnoceny, zda jsme se posunuli o krok dopředu, zda jsme posílili silné stránky a odstranili některé nedostatky. Snažíme se minimalizovat i možná rizika. Hlavním úkolem jsou a budou pro nás určitě i příležitosti k tvořivější, zajímavější a samostatnější práci ve škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/srv/www/user-uploadfea5dd5731fb1a537ae724e92f1d14f1) is not within the allowed path(s): (/CORE/AreaC/zsnavsi.cz/:/srv/www/zsnavsi.cz/:/usr/share/php:/usr/share/pear:/srv/www//user-upload:/srv/www/user-upload) in /srv/www/zsnavsi.cz/www/templates/tbc_officestyle/index.php(242) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 44 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/srv/www/user-uploadce058e0374e6850359c65e339fe7d8b1) is not within the allowed path(s): (/CORE/AreaC/zsnavsi.cz/:/srv/www/zsnavsi.cz/:/usr/share/php:/usr/share/pear:/srv/www//user-upload:/srv/www/user-upload) in /srv/www/zsnavsi.cz/www/templates/tbc_officestyle/index.php(242) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 66